INFORMARE EURO 200

INFORMARE EURO 200

Conditiile necesare obtinerii ajutorului fnanciar pentru achizitionarea de calculatoare sunt:

1.Venit brut pe membru de familie să nu depăşească 250 lei
2.Cerere tip-completată de părinte, însoţită de următoarele documente:
-Copie Certificat de naştere elev şi copie BI/CI părinte
-Copii Certificate de naştere sau acte de identitate ale membrilor familiei
-Adeverinţă elev pentru fraţi/surori
-Adeverinţă eliberată de şcoală din care rezultă media generală/ calificativul anual din anul şcolar anterior
-Adeverinţă eliberată de şcoală din care să rezulte numărul de absenţe nemotivate din anul şcolar anterior
3.Declaraţie pe propia răspundere a părintelui/tutorelui legal că venitul brut lunar pe membru de familie nu depăşeşte plafonul prevăzut
4.La stabilirea venitului brut se iau în calcul toate veniturile realizate de membrii familiei în luna februarie sau martie 2020 cu excepţia alocaţiei de stat, alocaţiei familiale complementare şi a alocaţiei de susţinere pentru familia monoparentală, bugetului personal complementar acordat persoanelor cu handicap, burselor de studii şi a burselor sociale, precum şi a tuturor drepturilor sociale care, potrivit legii, sunt exceptate de la stabilirea altor drepturi şi obligaţii.
5.Cererea şi documentele mai sus menţionate se pot depune până la data de 17.04.2020 la şcoală.