Proiect ROSE

Proiectul ROSE- investiție de 70.000 euro

la Colegiul ,,Mihai Viteazul,, din Bumbești-Jiu

    Din luna octombrie 2018, Colegiul ,,Mihai Viteazul,, din Bumbești-Jiu implementează pe o perioadă de 4 ani (2018- 2022) activitățile proiectului ROSE, denumit ENTUZIASM, IMPLICARE, PERFORMANȚĂ !, în valoare de 315.878 lei.

   Proiectul ROSE face parte din Programul Național al Ministerului Educației și Cercetării „Sprijin la bacalaureat, acces la facultate” și contribuie la strategia MENCȘ de reducere a părăsirii timpurii a școlii în învățământul primar și secundar, la creșterea participării la activități de învățare pe tot parcursul vieții și la îmbunătățirea oportunităților în învățământul terțiar pentru populația României.

      Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE), implementat de către Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice (MENCȘ), prin Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă (UMPFE), în valoare totală de 200 de milioane de euro, este finanțat integral de BIRD și se va derula pe o perioadă de 7 ani, în intervalul 2015 – 2022. Aceste eforturi vor fi susținute financiar, în mod complementar, și din fondurile Uniunii Europene aprobate pentru perioada 2014-2020.

       La nivelul liceelor beneficiare de granturi, rezultatele așteptate presupun îmbunătățiri în ceea ce privește

  • eficiența și eficacitatea interne ale liceului, evidențiate prin: scăderea ratei de abandon; creșterea ratei de absolvire a liceului; creșterea ratei de promovabilitate a examenului de bacalaureat; progresul școlar.
  •  dinamica internă organizațională a liceului, inclusiv comunicarea pe orizontală și verticală între actorii relevanți (elevi, cadre didactice, părinți, directori, inspectori, reprezentanți ai comunității etc.);
  • procesele de predare – învățare – evaluare; și
  • accesul elevilor din grupurile dezavantajate la o educație de calitate.

  Granturile se acordă pe o perioadă de 4 ani în baza Acordului de Împrumut între Guvernul României și Banca Internațională de Reconstrucție și Dezvoltare (Banca Mondială) și sunt de trei categorii în funcție de numărul elevilor din liceu și de procentul de promovabilitate la examenul de bacalaureat, după cum urmează: Granturi mici, în valoare de70.000 euro, Granturi medii, de 100.000 euro și Granturi mari, în valoare de 152.500 euro.

    Grupul țintă vizat în cadrul SGL sunt elevii din învățământul liceal de la clasa a IX-a până la clasa a XII-a, înmatriculați în liceele beneficiare de granturi, în special elevii aparținând unor grupuri dezavantajate: elevii care provin din familii cu venituri mici, elevii discriminați pe baza identității/etniei (inclusiv romi), cei care trăiesc în zone rurale sau alte zone în care nu există școli în proximitate, elevi având unul sau ambii părinți care lucrează în străinătate, sau elevi care au cerințe educaționale speciale.

     În urma evaluării Formularului de aplicație, conceput de o echipă de profesori, condusă de doamna profesoară Camelia Piscanu,  Colegiul ,,Mihai Viteazul,, din Bumbești-Jiu a semnat Acordul de Grant cu Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă (UMPFE) în octombrie 2018 și implementează de mai bine de un an activitățile propuse pentru atingerea obiectivelor  Proiectului Rose.

   Echipa de management a proiectului este compusă din Coordonatorul de Grant- prof. Piscanu Camelia, Responsabilul financiar- contabil Butaru Cosmin și Responsabilul cu achizițiile- ing. Piscanu Claudiu, iar echipa de implementare se actualizează anual cu profesorii disciplinelor de bacalaureat care predau în liceul nostru, precum și cu alte cadre didactice care optează pentru desfășurarea unor activități din Formularul de Aplicație.

      Obiectivele specifice ale proiectului  implementat de liceul din localitate sunt:

O1. – Dezvoltarea competențele specifice în vederea promovării examenului de bacalaureat a 90 de elevi, dintre care 45 cu risc de eșec la examenul de bacalaureat, prin implicarea în activități interactive formale și non-formale, pe parcursul a 4 ani de proiect.

O2.-  Creșterea motivației pentru dezvoltare personală și accedere în învățământul terțiar a 135 de elevi din grupul țintă prin implicarea în activități extracurriculare, de consiliere și orientare profesională.

O3.-Implicarea părinților elevilor, cu risc de abandon școlar/ nepromovabilitate a învățământului liceal, în activitățile școlare

    Activitățile eligibile din cadrul acestui proiect sunt de trei tipuri:

       I.Activități pedagogice și de sprijin,

      II.Activități extracurriculare, 

      III. Activități de amenajare și dotare spații școlare.

    Astfel la Colegiul ,,Mihai Viteazul,, se implementează următoarele activități:

I.1. Activități de consolidare și însușire a tehnicilor de învățare la disciplinele de bacalaureat – sunt  activități remediale, de aprofundare a noțiunilor prezentate în orele de curs și creștere a nivelului de performanță școlară, în cadrul cărora elevii, îndrumați de profesorii de specialitate, își vor consolida achizițiile și vor deprinde tehnici eficiente de rezolvare a subiectelor specifice examenului de bacalaureat la fiecare disciplină în funcție de profilul clasei.

I.2. Activități de consiliere pentru dezvoltare personală și profesională – auca tematică orientarea școlară și profesională (autocunoaștere în vederea orientării în carieră; identificarea stilurilor de învățare în funcție de temperamentul elevului; interese profesionale, aptitudini, trăsături de personalitate; plan de carieră, promovare personală, etc.), activitatea este concepută pentru identificarea și dezvoltarea unei percepții reale asupra vieții profesionale prin dezvoltarea armonioasă a personalității elevilor, creșterea motivației acestora de a-și urma traseul profesional ales și creșterea obiectivității dintre aspirațiile personale și cerințele pe piața

muncii.

I.3. “Ce știu despre copilul meu?”- Lectorate cu părinții –  constă în lectorate cu părinții și întâlniri de grup părinte- copil- profesor diriginte/ consilier psihopedagogic pe tema motivării elevilor pentru progresul școlar, îmbunătățirea comunicării dintre părinți-copii, negocierea deciziilor privind parcursul profesional.Activitatea presupune conştientizarea de către părinţi a importanţei pe care o are în dezvoltarea motivației de progres a elevilor, aşteptările şi atitudinile lor privind educaţia copilului și felul în care se implică în managementul timpului tânărului elev.

I.4. “Clubul raționaliștilor” – activitate interdisciplinară de aplicații practice la matematică, fizică și informatică asistate de calculator. Prin această activitate se dorește îmbunătățirea competențelor specifice respectivelor științe și creșterea motivației pentru dezvoltare personală și accedere în învățământul terțiar.

I.5.“Clubul documentariștilor”- activitate de însușire a tehnicilor de documentare în bibliotecă și electronic – este o activitate interdisciplinară de managementul informațiilor și al învățării prin însușirea tehnicilor de documentare în bibliotecă și pe internet în sprijinul recenzării corecte a lucrărilor consultate de elevi, viitori studenți, pentru corecta folosire a documentelor protejate de copyright și realizarea de lucrări originale neplagiate. În plus, elevii vor fi motivați să-și dezvolte competențele digitale, de a crea documente în domeniul comunicativ și informațional și de a utiliza în situații reale unele instrumente cu acțiune digitală.

I.6. Clubul profesioniștilor: “Cariera între așteptări și împlinire” – activitate de marketing personal, care urmărește corelarea aspirațiilor cu competențele individuale asociate dinamicii sociale și implicit educarea dorinței de dezvoltare care să faciliteze integrarea socio-profesională. Activitatea urmărește responsabilizarea elevilor în alegerea profesiei, identificarea resurselor și tehnicilor folosite în căutarea unui loc de muncă, precum și completarea principalelor documente folosite pentru angajare (scrisoare de intenţie, C.V.). 

I.7. Clubul exploratorilor: “Geografia pe înțelesul tuturor” – Activitatea vizează îmbunătățirea competențelor specifice disciplinei Geografie (ex. orientarea pe teren, diferite calcule matematice aplicate în geografie – calcul de coordonate geografice, densități, etc.), schimbarea atitudinii elevilor față de procesul de învățare, creșterea motivației de a accede într-o formă superioară de învățământ.

Toate activitățile din grupa I.Activități pedagogice și de sprijin se derulează după orele  programului școlar, iar pentru stimularea participării la aceste activități se asigură masa de prânz a elevilor participanți!

    A doua categorie de activități eligibile în proiect sunt  Activitățile extracurriculare.

II.1. “Drum bun, spre studenție!”- vizită de documentare la centrele universitare– Activitatea are drept scop informarea elevilor din clasele terminale asupra vieţii universitare ținând cont de oferta educațională a instituțiilor de învățământ superior și de  planurile de carieră ale viitorilor absolvenți de liceu. Activitatea se desfăşoară anual, pe parcursul implementării proiectului având loc o vizită de documentare într-un centru universitar din țară: Timișoara, București, Cluj, Craiova/ Sibiu, stabilit pe baza opţiunilor elevilor.  

     În anul școlar 2018- 2019 elevii Colegiului nostru au efectuat o vizită tematică la Facultatea de Științe Politice, Filozofie și Științe ale Comunicării de la Universitatea de Vest din Timișoara, la Biblioteca Centrală a Universității din Timișoara, precum și  la Biblioteca Centrală a Universității Politehnica Timișoara.

     II.2. “Clubul cercetașilor” – activitate extracurriculară și interdisciplinară ce are drept scop conștientizarea elevilor asupra valorilor naturale, geografice și istorice din aria protejată “Parcul Național Defileul Jiului”. Activitatea  constă în excursii tematice în arealul protejat “Parcul Național Defileul Jiului”, elevii beneficiind de sesiuni de informare legate de așezarea geografică, flora, fauna, evenimentele istorice, precum și obiectivele turistice ale zonei. Informațiile furnizate din domeniul biologiei și istoriei se pliază și completează noțiunile cuprinse în programa pentru bacalaureat la disciplina geografie. Activitățile sportive desfășurate imprimă elevilor adoptarea unui stil de viață sănătos și formează atitudini de fair-play, interrelaționare elev-elev, profesor-elev, profesor-profesor, fiind oportunități de comunicare și dezvoltare a unor relații de cooperare.

II.3.  Clubul dramatic ”Viața, ca teatru!” – este oactivitate a clubului de creație dramatică, în cadrul căruia elevii  descoperă frumusețea operelor de dramaturgie, prin intermediul rolurilor interpretate, sub coordonarea și îndrumarea unui actor profesionist (consultant). Periodic, elevii clubului vor susține spectacole în fața colegilor și vor participa la competițiile organizate între unitățile școlare. Prin această activitate de club, se dorește dezvoltarea abilităților de comunicare, de analiză și interpretare a unui text dramatic, de identificare și dezvoltare a unor abilități, hobby-uri, talente ale elevilor selectați, fiind astfel ajutați să obțină rezultate mai bune la examenul de bacalaureat, dar și să identifice oportunități de dezvoltare a unei cariere profesionale. În cadrul activității elevii au  și ocazia să se familiarizeze cu diferite opere de dramaturgie, prin vizionarea lor la Teatrul “Elvira Godeanu”, anual fiind proiectate două deplasări la teatrul din Târgu-Jiu.

 II. 4 Tabăra de weekend “Curcubeu”-este otabără de dezvoltare personală, care se  va concretiza în traininguri de dezvoltare a potențialului creativ pentru identificarea valorilor personale, dezvoltarea abilităților de comunicare și creșterea stimei de sine, dezvoltarea nivelului de responsabilitate prin creșterea coeziunii de grup, care să determine dezvoltarea abilităților sociale necesare integrării în viața profesională. Activitățile se vor desfășura într-un spațiu non-formal, într-o zonă limitrofă localității, pe parcursul a 2 zile de weekend, de două ori pe an.

III. 1. Amenajarea și dotarea sălii de lectură a bibliotecii școlare- întrucât s-a dorit ca activitățile cluburilor să se desfășoare într-un alt format, care să-i scoată pe elevi din tiparul impus până acum la clasă, prin intermediul acestui proiect s-a amenajat o sală de lectură, dotată cu aparatură multimedia care să satisfacă nevoile educaționale ale elevilor și să reprezinte un suport metodologic pentru cadrele didactice.

   Până la această dată am reușit dotarea sălii de lectură cu mobilier (birouri, scaune, dulapuri), calculatoare și aparatură IT, bunuri necesare dezvoltării activităților, cărți, auxiliare curriculare și softuri educaționale,  prin proceduri competiționale de achiziție, de care s-a ocupat domnul inginer, Piscanu Claudiu, responsabil cu achizițiile.

  

Considerăm că progresul elevilor absolvenți de clasa a XII-a din fiecare an în care s a implementat acest proiect, (iunie 2019-   promovabilitate la examenul de bacalaureat de 86%, iar în acest an- în sesiunea de vară – iulie 2021- în procent de 90%) se datorează și acestor activități ale proiectului Rose și de aceea solicităm sprijinul părinților în a-i convinge pe elevi să participe la activitățile proiectate în anul următor.

      De altfel,  comunitatea locală a fost implicată încă de la începutul proiectului în etapa de planificare strategică și de elaborare a obiectivelor și activităților din formularul de aplicație şi va avea un rol activ pe toată durata implementării acestuia prin feedbackul oferit asupra progresului înregistrat de elevi și a gradului de satisfacție privind modul de desfășurare a activităților propuse.    

    Ne dorim ca prin acest proiect să oferim elevilor noștri o oportunitate de dezvoltare a competențelor necesare promovării examenului de bacalaureat, precum și pentru dezvoltarea lor personală și profesională, în vederea accederii la învățământul terțiar și de aceea îi încurajăm  să participe cu entuziasm la activitățile acestui proiect ROSE.

                                                                                  Coordonator grant, prof. Camelia Piscanu

GALERIE FOTO ACTIVITĂȚI

Tabara de weekend iulie 2021

Activități din clubul dramatic

Excursie tematica la Universitatea de Vest Timisoara iunie 2019

Activități de consiliere pentru dezvoltare personală

Activități de instruire